• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce Gemerská Hôrka na roky 2023–2025

 04.04.2023

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2023 – 2025

ZVEREJNENIE NA PRIPOMIENKOVANIE

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude obec Gemerská Hôrka prihliadať.

Pripomienky je môžné predkladať v lehote od 04.04.2023 do 14.04.2023 (vrátane), a to písomnou formou na adresu: Obecný úrad v Gemerskej Hôrke, 049 12 Gemerská Hôrka 151, elektronicky na adresu: obec@gemerskahorka.eu, ústne do zápisnice v podatelni Obecného úradu v Gemerskej Hôrke, 049 12 Gemerská Hôrka 151.

Predložené na pripomienkovanie.

                 _______________________________

PhDr. Alexander Ambrus
zástupca starostu obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:      04.04.2023
Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 04.04.2023Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM