• SK | 
 • EN | 
 • HU

Obecný úrad

Starosta obce: Gejza Milko

Pracovníci úradu: Angela Lenkeiová

                               Ing. Eleonóra Ivánová
                               Sylvia Jabloncziová Farkasová

                               Annamária Giczei
                               Katarína Gubová
                               Anton Gürtl

                                

Adresa:
Obec Gemerská Hôrka
Gemerská Hôrka 151
049 12 Gemerská Hôrka

Tel:  +421 (0)58/7921 225
E-mail:  info@gemerskahorka.eu
 obec@gemerskahorka.eu


SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.


Obecný úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

 3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

 4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.


Samospráva obce

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

 1. orgánmi obce,

 2. hlasovaním obyvateľov obce,

 3. verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy najmä

 1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

 2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

 3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

 5. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

 7. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

 8. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

 9. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

 10. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

 11. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

 12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

 13. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

 14. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

 15. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

 16. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci a vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

 17. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.


Podrobne upravuje: 

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení  č. 369/1990 Zb.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM