• SK | 
 • EN | 
 • HU

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zastupiteľstvo obce Gemerská Hôrka tvoria pre volebné obdobie 2018 - 2022 nasledovní občania obce Gemerská Hôrka, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecných zastupiteľstiev:

1. PhDr. Alexander Ambrus NEKA
2. Peter Iván MOST-HÍD
3. Gejza Milko SMER-SD
4. Mgr. Nora Nagyová MOST-HÍD
5. Marek Szabó Dózsa MOST-HÍD
6. Ing. Zoltán Tömöl MOST-HÍD
7. Róbert Vajda NEKA


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 4. podľa osobitného zákona

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalsích osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva:

 • komisia finančná: Ing. Tömöl Zoltán (predseda), Ing. Bodnár Alexander, Lenkeiová Angela
 • komisia ochrany verejného záujmu: PhDr. Ambrus Alexander (predseda), Gejza Milko, Marek Szabó Dózsa
 • komisia výstavby a životného prostredia: Iván Peter (predseda), Kardos Zoltán, Tóth Tibor
 • komisia školstva, mládeže a kultúry: Mgr. Nora Nagyová (predsedníčka), Annamária Giczei, Nagy Zuzana, Mgr. Balázs Dávid  
 • komisia športu a turizmu: Vajda Róbert (predseda), Lőkös Ján, Gürtl Anton
 • komisia bezpečnostná a DHZ: Szabó Dózsa Marek (predseda), Kovács Ladislav, Šušán Gabriel, Lassán Ján

 • komisia pre riešenie rómskej otázky: Milko Gejza (predseda), Laven Štefan, Tomi Marian, Horváth Vojtech, Milko Milan, Csupori Elemír

Podrobne upravuje:

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM