• SK | 
 • EN | 
 • HU

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zastupiteľstvo obce Gemerská Hôrka tvoria pre volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovní občania obce Gemerská Hôrka, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecného zastupiteľstva v abecednom poradí podľa priezviska:

1. PhDr. Alexander AMBRUS Hlas - sociálna demokracia
2. Mgr. Dávid BALÁZS NEKA
3. Ing.Peter GUBALA Hlas - sociálna demokracia
4. Peter IVÁN Szövetség | Aliancia
5. Gejza MILKO Hlas - sociálna demokracia
6. Marek SZABÓ DÓZSA Szövetség | Aliancia
7. Róbert VAJDA Szövetség | Aliancia


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 4. podľa osobitného zákona

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.


Komisie obecného zastupiteľstva 2022–2026

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalsích osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva:

 • komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 
  PhDr. Ambrus Alexander (predseda), Mgr. Dávid Balázs, Marek Szabó Dózsa
 • komisia na prešetrenie problematiky verejnej kanalizácie a ČOV: 
  PhDr. Ambrus Alexander (predseda), Ing. Ondrej Bodnár, Marek Szabó Dózsa, Angela Lenkeiová
 • Komisia finančná, majetkoprávna a pre podporu podnikania 
  Predseda: Mgr. Dávid Balázs, členovia: Marek Szabó Dózsa, Gejza Milko, Angela Lenkiová
 • Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
  Predseda: Peter Iván, členovia: Peter Gubala, Gejza Milko
 • Komisia bytová, sociálnej a zdravotnej starostlivosti
  Predseda: Gejza Milko, členovia: Róbert Vajda
 • Komisia školstva, mládeže, športu a kultúry
  Predseda: Róbert Vajda, členovia: Annamária Giczei
 • Komisia civilnej a požiarnej ochrany, dopravy a verejného poriadku
  Predseda: Ing. Peter Gubala

Podrobne upravuje:

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM