• SK | 
 • EN | 
 • HU

Prístup k informáciám

1. Povinné zverejňovanie informácií

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie obce Gemerská Hôrka ako povinnú osobu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (do podateľne OcÚ alebo prostredníctvom pošty), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom. Informácie, ktoré obec Gemerská Hôrka v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje ako povinné, môžu žiadatelia získať na internetovej stránke www.gemerskahorka.eu.

Žiadosti o informácie možno podať osobne v podateľni Obecného úradu a to nasledovne:

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Poštou sa podávajú žiadosti na adresu:

Obec Gemerská Hôrka
Gemerská Hôrka 151
049 12

Faxom sa žiadosť podáva na čísle:  +421 (0)58/7921 225

Elektronickou poštou sa podáva žiadosť na adrese: podatelna@gemerskahorka.eu

Obec Gemerská Hôrka ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 - 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

 • ktoré sú predmetom štátneho tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)
 • ktoré sú predmetom služobného tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)
 • ktoré sú predmetom daňového tajomstva (zákon č. 511/1992 Z.z.)
 • ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (obchodný zákonník), ako aj ďalšie obmedzenia podľa ustanovenia § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť, návrh, podnet a sťažnosť je možné podať osobne v podateľni Obecného úradu v Gemerskej Hôrke alebo poštou na adresu sídla Obecného úradu v Gemerskej Hôrke. Sťažnosti, podnety, petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne Obecného úradu.

Pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácie je obec povinná žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní. Vybavením žiadosti sa rozumie buď doručenie rozhodnutia o obmedzení prístupu k informácii alebo sprístupnenie požadovanej informácie. Zákonnú lehotu je možné predĺžiť výnimočne o ďalších 10 dní, predĺženie lehoty však obec ako povinná osoba oznámi žiadateľovi písomne. Ostatné podania sa vybavujú tiež bez zbytočného odkladu, priebežne.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva na podateľni Obecného úradu v Gemerskej Hôrke. Ak je odvolanie adresované priamo starostovi obce, zástupcovi starostu obce, hlavnému kontrolórovi obce, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do podateľne na zaevidovanie. Ak ide o rozhodnutie Obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Správne podaná žiadosť o sprístupnenie informácie má obsahovať tieto náležitosti:

 • identifikáciu žiadateľa
 • identifikáciu povinnej osoby
 • určenie požadovanej informácie
 • určenie spôsobu sprístupnenia informácie

Ak žiadosť neobsahuje tieto náležitosti obec vyzve žiadateľa , aby žiadosť doplnil, určí žiadateľovi lehotu na doplnenie, ktorá nemôže byť kratšia ako 7 dní. Ak žiadateľ v stanovenej lehote žiadosť nedoplní, obec žiadosť odloží a nebude sa ňou ďalej zaoberať. Na osobitné požiadanie obec potvrdí písomne podanie žiadosti a odhadne predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.

Postup obce po prijatí žiadosti je nasledovný:

 • odkáže žiadateľa na zverejnenú informáciu
 • postúpi žiadosť
 • sprístupní informáciu
 • nesprístupní informáciu, o čom vyhotoví písomné rozhodnutie

Vybavovanie ostatných žiadostí, podaní sa riadi ustanoveniami zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení zmien a doplnkov. Všeobecná lehota na vybavenie podania je 30 dňová, v zložitých prípadoch ju správny orgán môže predĺžiť. O predĺžení je povinný však účastníka konania informovať. Lehotu na vybavenie sťažnosti upravuje § 13 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a pri petícii zákon č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zmien a doplnkov.


2. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods. (6) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestoroch a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve obce, ktoré obec previedla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu:

 1. označenie nehnuteľnosti
 2. dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva
 3. právny titul
 4. nadobúdateľ: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa

Informácie uvedené v bode 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na internete na webovej stránke obce a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva, tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Obec je povinná tento údaj zverejniť do 7 kalendárnych dní od podpisu kúpnej zmluvy.


3. Ostatné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. (9) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ustanovenie § 5, ods. (9) zákona o slobodnom prístupe k informáciám určuje samosprávam primerane použiť pri zverejňovaní informácií ustanovenia § , odseku (2) zákona. V zmysle toho sú na internetovej stránke obce www.gemerskahorka.eu sprístupnené tieto ďalšie informácie:

 1. termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva
 2. zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a uznesenia obecného zastupiteľstva
 3. 15 dní pred schválením obecným zastupiteľstvom návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, 
 4. 15 dní po schválení obecným zastupiteľstvom všeobecne záväzné nariadenia obce
 5. údaje o dochádzke poslancov OZ na zasadnutia OZ do 3 kalendárnych dní po skončení zasadnutia OZ

Presné termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia budú zverejnené vždy 3 dní pred konaním obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce, na úradnej tabuli obce a prostredníctvom obecného rozhlasu. Zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prístupné na Obecnom úrade, návrhy VZN budú zverejnené 15 pred schválením a 15 dní po schválení na úradnej tabuli obce. Všetky platné znenia všeobecne záväzných nariadení obce sú k dispozícii na Obecnom úrade v úradných hodinách.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Streda: Nestránkový deň
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár udalosti

  Sociálna sieť

  Partnerská obec

  Pečať rozvoja

  DCOM

  DCOM