• SK | 
 • EN | 
 • HU

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zastupiteľstvo obce Gemerská Hôrka tvoria pre volebné obdobie 2014 - 2018 nasledovní občania obce Gemerská Hôrka, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecných zastupiteľstiev:

1. Ing. Štefan Balázs MOST-HÍD
2. Ing. Alexander Bodnár MOST-HÍD
3. Ing. Ondrej Bodnár  MOST-HÍD
4. Alžbeta Hanžlová MOST-HÍD
5. Gejza Milko SMER
6. Ing. Zoltán Tömöl MOST-HÍD
7. Róbert Vajda nezávislý

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 4. podľa osobitného zákona

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalsích osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva:

 • finančná komisia: Ing. Alexander Bodnár (predseda)

             členovia: Ing. Sipos Ladislav, Peter Iván

 • komisia ochrany verejného záujmu: Ing. Štefan Balázs (predseda)

             členovia: Róbert Vajda, Gejza Milko

 • komisia výstavby a životného prostredia: Ing. Ondrej Bodnár (predseda)

             členovia: Ján Hlavcsek, Zoltán Kardos, Ing. Csilla Szabadová

 • komisia školstva, mládeže a kultúry: Alžbeta Hanžlová (predsedníčka)

             členovia: Annamária Giczei, Judita Fodorová, Ötvös Sándor, Zoja Csuporiová

 • komisia športu a turizmu: Róbert Vajda (predseda),

             členovia: Ladislav Spánik, Zuzana Tömölová

 • komisia pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostná DHZ: Gejza Milko (predseda)

Podrobne upravuje: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM