• SK | 
 • EN | 
 • HU

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zastupiteľstvo obce Gemerská Hôrka tvoria pre volebné obdobie 2014 - 2018 nasledovní občania obce Gemerská Hôrka, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecných zastupiteľstiev:

1. Ing. Štefan Balázs MOST-HÍD
2. Mária Baltisková MOST-HÍD
3. Ing. Alexander Bodnár MOST-HÍD
4. Ing. Ondrej Bodnár MOST-HÍD
5. Alžbeta Hanžlová MOST-HÍD
6. Marek Szabó Dózsa NEKA
7. Ing. Zoltán Tömöl MOST-HÍD

Starosta obce na XXII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2018 zdôraznil, že podľa § 25 odseku 2 bodu g) zákona č.369 / 1990 o obecnom zriadení dvaja poslanci ( menovite p. Milko Gejza a p. Vajda Róbert ) si neplnili základnú kardinálnu  povinnosť poslanca OZ tým, že sa nezúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva obce po dobu 365 dní (jeden rok), a uplynutím tejto lehoty dochádza priamo zo zákona (ex-lege) k zániku ich funkcií poslancov OZ. V zmysle § 192 ods.1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

V súlade s ustanoveniami § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmysle Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Gemerská Hôrka do obecného zastupiteľstva  a starostu obce konaných dňa 15.11.2014, ako náhradníci na uprázdnené mandáty poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode nastupujú p. Baltisková Mária a p. Szabó-Dózsa Marek.

Následne p. Baltisková Mária a p. Szabó-Dózsa Marek dňa 15.03.2018 zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva a obdŕžali od starostu obce poslanecký mandát a od uvedeného dátumu sa stali poslancami Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka.


Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 1. starostu
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 4. podľa osobitného zákona

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.


Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalsích osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva:

 • finančná komisia: Ing. Alexander Bodnár (predseda)

             členovia: Ing. Sipos Ladislav, Peter Iván

 • komisia ochrany verejného záujmu: Ing. Štefan Balázs (predseda)

             členovia: Róbert Vajda, Gejza Milko

 • komisia výstavby a životného prostredia: Ing. Ondrej Bodnár (predseda)

             členovia: Ján Hlavcsek, Zoltán Kardos, Ing. Csilla Szabadová

 • komisia školstva, mládeže a kultúry: Alžbeta Hanžlová (predsedníčka)

             členovia: Annamária Giczei, Judita Fodorová, Ötvös Sándor, Zoja Csuporiová

 • komisia športu a turizmu: Róbert Vajda (predseda),

             členovia: Ladislav Spánik, Zuzana Tömölová

 • komisia pre riešenie rómskej otázky a bezpečnostná DHZ: Gejza Milko (predseda)

Podrobne upravuje:

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM