• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Pozvánka na VI. zasadnutie OZ

 23.05.2019

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 30. mája 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


Návrh programu: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2019
 5. Plnenie rozpočtu za I./Q 2019
 6. Prejednanie návrhu VZN 2/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty na území obce
 7. Schválenie úveru na nákup pozemku od SPF na zberný dvor
 8. Prejednanie stavu prebiehajúcich projektov
 9. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka
 10. Diskusia
 11. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 23. 5. 2019

Ing. Tibor Balázs

starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM