• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na VIII. zasadnutie OZ - Meghívó a Képviselő-testület VIII. ülésére

 03.10.2019

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 3. októbra 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény 12. § 1. bekezdése értelmében összehívom Gömörhorka Község Képviselő-testületének VIII. ülését, melyre 2019. október 3-án 16.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


Návrh programu – Napirendi pontok :     

1. Otvorenie
    Megnyitó
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
    A jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Schválenie programu zasadnutia
    Az ülés tervének jóváhagyása
4. Plnenie rozpočtu za II.Q/2019
     A 2019. évi költségvetés második negyedévi teljesítése
5. Prejednanie došlých žiadostí
     A beérkezett kérvények tárgyalása
6. Prejednanie zapájania sa do novovyhlásených výziev a stav prebiehajúcich projektov
     Új pályázati kiírásokban való részvétel tárgyalása, valamint a folyamatban lévő pályázatok állapotának ismertetése
7. Diskusia
     Vita
8. Záver
     Az ülés berekesztése

V Gemerskej Hôrke, dňa 27. 9. 2019

Gömörhorka, 2019. 9. 27. 

Ing. Tibor Balázs

starosta obce - polgármester

Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca
27 / 02 / 2020

Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca

Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice–Barca, IČO: 364 747 11, ktorá je držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, par. 66 a vydaným územným rozhodnutím týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Hôrka, že v plánovanom termíne 15.03.2020 sa zahajujú stavebné práce, súvisiace s realizáciou optickej trasy: „Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca“


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM