• SK | 
  • EN | 
  • HU

Projekty

Výstavba nájomných bytov

 16.06.2018

Dňa 14.06.2018 došlo v budovách Ministerstva dopravy a výstavby v Bratislave k podpisu zmlúv medzi Ministerstvom dopravy a výstavby , v zastúpení Mgr. Tibor Šimoni, MBA,  generálnym tajomníkom služobného úradu a medzi našou obcou Gemerská Hôrka, v zastúpení Ing. Tibor Balázsom, starostom obce.

Predmetom týchto zmlúv je:

1. zmluva - poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na účel obstarávania nájomných bytov z rozpočtovej kapitoly ministerstva  na výstavbu 11 nájomných bytov bežného štandardu vo výške 257.270,- €.

2. zmluva - poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na účel obstarávania technickej vybavenosti (príjazdová cesta, parkovisko, inžinierske siete) podmieňujúcu výstavbu 11 nájomných bytov z rozpočtovej kapitoly ministerstva  vo výške 9.810,- €.

Následne dňa 15.06.2018 došlo k podpisu Zmluvy o úvere medzi Štátnym fondom rozvoja bývania, v zastúpení Ing. Jurajom Kurňavkom, generálnym riaditeľom ŠFRB a medzi našou obcou Gemerská Hôrka, v zastúpení Ing. Tibor Balázsom, starostom obce, ktorého predmetom je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru vo výške 314.460,- €.

Po podpise týchto zmlúv sa môže pristúpiť k odovzdaniu staveniska a k začatiu výstavby nájomných bytov, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu mesiaca júl 2018 a ukončenie výstavby sa predpokladá najneskoršie v mesiaci december 2019. Generálnym dodávateľom stavby na základe uskutočneného verejného obstarávania bude firma DOMING Košice. Stavba bude realizovaná v priestoroch medzi existujúcimi 2 x 6 bytovými jednotkami a priestormi firmy Domitri na parcelách KN-C 860/7 a 926/1.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

V prílohe je finálny vzhľad budovy, farba fasády môže byť odlišná.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM