• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 05.04.2019

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 11. apríla 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


Návrh programu: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2019
 5. Prejednanie upozornenia prokurátora k stavu zákonnosti VZN
 6. Prejednanie zapájania sa do novovyhlásených výziev a stav prebiehajúcich projektov
 7. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka
 8. Prejednanie došlých žiadostí od p. Bakó Františka, p. Balázsovej Melindy a Bc. Szabó Ernesta
 9. Diskusia
 10. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 05. 4. 2019

Ing. Tibor Balázs

starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM