• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 12.12.2018

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke

Návrh programu:

1Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie navrhnutých členov jednotlivých komisií pri OZ
5. Prejednanie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka
7. Diskusia
8. Záver

V Gemerskej Hôrke, dňa 07. 12. 2018
Gömörhorka, 2018. 12. 07.
Ing. Tibor Balázs
starosta obce
Gemerské tradície a zvyky
21 / 08 / 2019

Gemerské tradície a zvyky

Obec Gemerská Hôrka a Komisia mládeže, školstva a kultúry obce Gemerská Hôrka vás pozývajú na deň ľudového umenia, kde sa môžete zoznámiť s gemerskými tradíciami a zvykmi


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM