• SK | 
 • EN | 
 • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 04.01.2018

Týmto Vás pozývam na I. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, ktoré sa bude konať dňa 04.1.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu


Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 a 2/2017 a oznámenie o zmene rozpočtu č. 3/2017
 5. Prejednanie stavu projektu na "Zníženie energetickej náročnosti KD" a prejednanie stavu Hôrka s.r.o. vrátane finančného stavu (Kultúrny dom)
 6. Prejednanie projektu na "Rekonštrukciu strechy ZŠ s VJS"
 7. Prejednanie stavu projektu na "Výstavbu 11 b.j. nájomný dom"
 8. Prejednanie VZN 1/2018 o prideľovaní bytov a nakladaní s nájomnými bytmi na území obce
 9. Informácia starostu ohľadne vypracovanej štúdie na "Maďarský barak"
 10. Rôzne 
 11. Diskusia
 12. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť!

V Gemerskej Hôrke, dňa 29.12.2017

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

Pozvánka na zasadnutie OZ
20 / 10 / 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Týmto Vás pozývame na V. zasadnutie v roku 2018 Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 25.10.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM