• SK | 
  • EN | 
  • HU

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.10.2017

Týmto Vás pozývam na V. zasadnutie v roku 2017 Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2017 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu.


Návrh programu :         

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Prejednanie VZN 1/2017 o nakladaní s KO a DSO na území obce

5. Prejednanie vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, EU,... do rozpočtu obce

6. Prejednanie stavu projektu na „Zníženie energetickej náročnosti KD“

7. Prejednanie návrhu projektu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a rozvíjania tradícií HUSKROUA/1702

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Záver


 Žiadam o dochvíľnu účasť!

V Gemerskej Hôrke, dňa 05.10.2017

                                                                           Ing. Balázs Tibor

                                                                                                    starosta obce

Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome
09 / 07 / 2018

Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome

Dňa 09.07.2018 sme obdržali od Ministerstva financií SR oznámenie, že po posúdení našej žiadosti nám poskytujú účelovú dotáciu v sume 13 500,- €


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM