• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Slovak Telekom - optická sieť

 02.08.2019

Obec Gemerská Hôrka ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ na pozemkoch v katastrálnom území Gemerská Hôrka v zastavanom území obce, na parc. č. KN-C 926/1, 918/2, 943, 922, 860/2, 923/2, 864/13, 860/5, 860/15, 920, 936/1, 932/2, 937/2, 938/1, 944, 942, 941, 934/2 a v katastrálnom území Plešivec na parc. č. KN-C 1340, tak ako je to vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (príloha pre stavebníka).

Cieľom navrhovanej investície je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť, ktorá bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite. Bod napojenia bude na jestvujúcu sieť Slovak Telekom a.s. v budovanej TAB (Transportný agregačný bod) budovaný v rámci stavby „INS Klaster_Plešivec_02_Transport_Gemerská Hôrka“.

Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca
27 / 02 / 2020

Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca

Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice–Barca, IČO: 364 747 11, ktorá je držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, par. 66 a vydaným územným rozhodnutím týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Hôrka, že v plánovanom termíne 15.03.2020 sa zahajujú stavebné práce, súvisiace s realizáciou optickej trasy: „Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca“


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM