• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Slovak Telekom - optická sieť

 02.08.2019

Obec Gemerská Hôrka ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_RV_PLEC_02_Gemerská Hôrka“ na pozemkoch v katastrálnom území Gemerská Hôrka v zastavanom území obce, na parc. č. KN-C 926/1, 918/2, 943, 922, 860/2, 923/2, 864/13, 860/5, 860/15, 920, 936/1, 932/2, 937/2, 938/1, 944, 942, 941, 934/2 a v katastrálnom území Plešivec na parc. č. KN-C 1340, tak ako je to vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (príloha pre stavebníka).

Cieľom navrhovanej investície je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť, ktorá bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite. Bod napojenia bude na jestvujúcu sieť Slovak Telekom a.s. v budovanej TAB (Transportný agregačný bod) budovaný v rámci stavby „INS Klaster_Plešivec_02_Transport_Gemerská Hôrka“.


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM