• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

 26.06.2019

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény 12. § 1. bekezdése értelmében összehívom Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülését, melyre 2019. június 26-án 16.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


Návrh programu – Napirendi pontok :     

1. Otvorenie
    Megnyitó
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
    A jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Schválenie programu zasadnutia
    Az ülés tervének jóváhagyása
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
     A 2019. évi zárszámadás jóváhagyása
5. Prejednanie návrhu VZN 2/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty na území obce
     A 2/2019 számú, a közrendről és a település tisztaságáról szóló ÁÉR-javaslat tárgyalása
6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. - Gemerská Hôrka
     A Hôrka kft. helyzetének tárgyalása
7. Diskusia
     Vita
8. Záver
     Az ülés berekesztése

V Gemerskej Hôrke, dňa 21. 6. 2019

Gömörhorka, 2019. 6. 21. 

Ing. Tibor Balázs

starosta obce - polgármester

Pozvánka na XV. zasadnutie OZ - Meghívó a Képviselő-testület XV. ülésére
06 / 07 / 2020

Pozvánka na XV. zasadnutie OZ - Meghívó a Képviselő-testület XV. ülésére

Pozvánka na XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 9. júla 2020 o 16.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívó Gömörhorka Község Képviselő-testületének XV. ülésére, melyre 2020. július 9-én 16.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Kultúrház üléstermében


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM