• SK | 
  • EN | 
  • HU

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 12.12.2018

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke


A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990 sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény 12. § 1. bekezdése értelmében összehívom Gömörhorka Község Képviselő-testületének III. ülését, melyre 2018. december 12-én 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében

Návrh programu – Napirendi pontok :

1Otvorenie
    Megnyitó
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
    A jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása
3. Schválenie programu zasadnutia
    Az ülés tervének jóváhagyása
4. Schválenie navrhnutých členov jednotlivých komisií pri OZ
     A javasolt bizottsági tagok jóváhagyása
5. Prejednanie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
     A 2/2018-as számú a települési adóról, valamint a települési hulladék és építési törmelék helyi illetékéről szóló ÁÉR megtárgyalása
6. Prejednanie stavu Hôrky s.r.o. Gemerská Hôrka
     A Horka kft. helyzetének tárgyalása
7. Diskusia
    Vita
8. Záver
    Befejezés

V Gemerskej Hôrke, dňa 07. 12. 2018
Gömörhorka, 2018. 12. 07.
Ing. Tibor Balázs
starosta obce - polgármester
Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére
21 / 06 / 2019

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

Pozývame Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívjuk Önöket Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülésére, melyre 2019. június 26-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM