• SK | 
 • EN | 
 • HU

Úradná tabuľa

Stav projektov

 28.03.2018

Stav prebiehajúcich projektov v obci Gemerská Hôrka k 15.3.2018

 1. Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu – Bolo odovzdané stavenisko dodávateľskej firme, ktorá zahájila práce na Kultúrnom dome v januári 2018. Doteraz zrealizovali osadenie predsadenej steny a teda aj zateplenie suterénu budovy v miestnostiach tzv. baru a ostatných priľahlých miestnostiach baru zo strany kúpaliska. Tento týždeň im došli osvetľovacie telesá, ktoré postupne začínajú vymieňať v jednotlivých miestnostiach tak, aby neobmedzovali prevádzku KD, tak isto začali so stavaním lešenia a došli im aj tepelno – izolačné materiály na fasádu.
 2. Vybudovanie zberného dvora v obci – Koncom februára 2018 sme obdŕžali podpísané zmluvy o zriadení vecného bremena na vodovodnú prípojku pre samotný zberný dvor od Slovenského pozemkového fondu, na základe ktorých sme podali katastrálny odbor žiadosti na zápis do katastra nehnuteľností. Momentálne čakáme na tretiu zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom na odkúpenie pozemkov pre samotný zberný dvor.
 3. Výstavba nájomných bytov v obci – Vo februári sme podali žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania ako aj na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o schválenie projektového zámeru na výstavbu 11 b.j. nájomných bytov. Po ich schválení – pravdepodobne v máji-júni sa môže rozbehnúť realizácia stavby, nakoľko je platné stavebné povolenie a prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateľa samotnej stavby.
 4. Rekonštrukcia strechy Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským – v januári 2018 sme obdŕžali zmluvu od ministerstva vnútra o poskytnutí dotácie na vylepšenie nepriaznivých sociálnych podmienok rómskej menšiny, kde sme sa uchádzali o rekonštrukciu strechy základnej školy s VJS. Z pôvodne žiadaných 15.000,-EUR sme dostali zazmluvnených 11.000,-EUR, z ktorých na rekonštrukciu strechy školy takto pripadá 8.685,40 EUR. Teraz uskutočňujeme výberové konanie na dodávateľa stavby.
 5. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – 1. februára sme obdŕžali od ministerstva vnútra oznámenie o pridelení dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice dotáciu vo výške 30.000,- EUR. Podľa projektu cena rekonštrukcie mala byť vo výške 39.306,19 Eur, výberovým konaním úspešná firma získala zákazku za 38.285,15 EUR, takže spoluúčasť obce pri tomto projekte by mala byť vo výške 8.285,15 EUR. Momentálne čakáme na predloženie zmluvy o NFP od ministerstva vnútra, aby sme uvedenú akciu mohli rozbehnúť.
 6. Zastrešenie pódia pri Kultúrnom dome – Na zastrešenie pódia sme zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR vo výške 13.500,- EUR pri minimálne 5% spoluúčasti obce z celkových výdavkov 15.000,- EUR, teda 1.500,- EUR. Projektovaná cena zastrešenia bola stanovená na 15.787,71 EUR.
 7. Vybudovanie parčíka vedľa autobusovej zastávky – V rámci Programu obnovy dediny sme požiadali Slovenskú agentúru životného prostredia o poskytnutie dotácie v sume 5.000,- EUR pri minimálne 10% spoluúčasti obce, na vybudovanie parčíka vedľa autobusovej zastávky (bývalé pozemky Bastyúrovcov). Projekt na parčík bol vypracovaný na hodnotu 7.512,59 EUR, takže pri úspešnosti podaného projektu by obec musela zadotovať na parčík v závislosti od výberového konania maximálnu sumu 2.512,59 EUR. Momentálne čakáme na rozhodnutie SAŽP.
 8. Výstavba multifunkčného ihriska – Úrad vlády SR v januári 2018 vyhlásil výzvu na výstavbu multifunkčných ihrísk. Vzhľadom na to, že sme o ihrisko uchádzali aj v roku 2015, a máme naňho vypracovaný projektovú dokumentáciu, podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie aj v tomto roku vo výške 40.000,-EUR (maximálne možná žiadaná výška). Celková hodnota projektu podľa PD činí 80.941,-EUR, spoluúčasť obce by teda bola maximálne  40.941,- EUR.
 9. Zateplenie budovy Obecného úradu a výmena stavebných otvorov – vo februári 2018 bola vyhlásená v rámci Envirofondu výzva na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy), v rámci ktorej sa chceme zapojiť o výmenu stavebných otvorov na budove OÚ vrátane zateplenie jej obvodových stien. Jedná sa o dotáciu vo výške do 200.000,-EUR pri 5% spoluúčasti obce. Momentálne sa robí na projektovej dokumentácií.
 10. Zriadenie kamerového systému v obci – Koncom októbra 2017 vyšla Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. Výška možnej poskytnutej dotácie je 66.000,-€ na jeden projekt pri 5% spoluúčasti obce. Radi by sme sa do nej zapojili realizáciou kamerového systému v obci. Rozbehli sme vypracovanie realizačného projektu na kamerový systém.
 11. Rekonštrukcia budovy Maďarského baraku na denný stacionár – na danú budovu na základe požiadavky obecného zastupiteľstva bola vypracovaná štúdia, na základe jej prerokovania boli oslovení projektanti o preverenie možnosti realizácie denného stacionára v uvedenej budove. Projektanti momentálne preverujú možnosti realizácie u RÚVZ a u HaZZ.
 12. Zakrytie otvoreného dažďového rigolu popri hlavnej ceste – Rozbehli sme vypracovanie realizačného projektu a po jej obdržaní plánujeme realizovať v tomto roku realizáciu časti zakrytia a vytvorenia chodníka v sume cca 5.000,-€.
 13. Modernizácia verejného osvetlenia v obci – Dostali sme ponuku od jednej realizačnej firmy na modernizáciu verejného osvetlenia, pri ktorom by obec teoreticky nestála modernizácia žiadne financie, všetko by bolo hradené z úspor na spotrebe el. energie. Celková doba „vyrovnania hodnoty modernizácie“ by bola 12 rokov, za tú dobu by obec neinvestovala do údržby ani cent.

Ing. Tibor Balázs

starosta obce

v Gemerskej Hôrke, 15.03.2018

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére
21 / 06 / 2019

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ - Meghívó a képviselő-testület VII. ülésére

Pozývame Vás na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gemerská Hôrka, konaného dňa 26. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Gemerskej Hôrke ||| Meghívjuk Önöket Gömörhorka Község Képviselő-testületének VII. ülésére, melyre 2019. június 26-án 17.00 órai kezdettel kerül sor a Gömörhorkai Községi Hivatal üléstermében


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár udalosti

Sociálna sieť

Partnerská obec

Pečať rozvoja

DCOM

DCOM